Meniu

Linkuri utile      FACULTĂŢI » Facultatea de Kinetoterapie » Prezentare - Facultatea de Kinetoterapie

PREZENTAREA FACULTĂŢII      Facultatea de Kinetoterapie din cadrul Universităţii Naţionale de Educaţie Fizică şi Sport Bucureşti este singura structură organizatorică din România acreditată în domeniul Ştiinţa Sportului şi Educaţiei Fizice. Înfiinţarea ei în anul 2002 (prin HG nr. 410/25.04.2002, publicată în M.O. nr. 313/13.05.2005) a confirmat în mod oficial tradiţia şi calitatea specialiştilor furnizaţi de instituţia noastră de învăţământ superior serviciilor de recuperare medicală.
      Tradiţia Universităţii Naţionale de Educaţie Fizică şi Sport Bucureşti în acest sens este incontestabilă, deoarece încă de la înfiinţarea ei în anul 1923, s-a oferit studenţilor alternativa calificării în recuperare medicală, prin parcurgerea specializării Cultură Fizică Medicală. Ulterior, posibilitatea opţiunii pentru această specializare a apărut şi în cadrul altor facultăţi de educaţie fizică şi sport din ţară.
      În anul 1992, din iniţiativa unui grup de lucru francez, care conducea proiectul „Kinetoterapia în România” şi în colaborare cu UMF „Carol Davila” – Bucureşti, planul de învăţământ al Specializării CFM din cadrul Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport din UNEFS se aliniază standardelor europene, specializarea este denumită Kinetoterapie, iar absolvenţii dobândesc calificarea de kinetoterapeuţi. Toate aceste modificări sunt agreate de Ministerul Sănătăţii, care îşi exprimă şi acordul în legătură cu recunoaşterea specialiştilor formați pentru reţeaua medicală.
Ca urmare, Ministerul Învăţământului şi Ştiinţei aprobă începând cu anul universitar 1992-1993 şcolarizarea în specializarea Kinetoterapie în cadrul UNEFS Bucureşti.
      Integrarea României în Uniunea Europeană a impus creșterea calității educației. După semnarea Tratatului de aderare la U.E, în anul 2005, învăţământul superior a suferit un proces profund de restructurare. A fost adoptat sistemul LMD, potrivit căruia studiile universitare se desfășoară pe trei   cicluri: licență, masterat și doctorat. De asemenea, s-a introdus în mod obligatoriu sistemul european de credite transferabile (ECTS-European Credit Transfer System). Creditele se alocă tuturor componentelor educaționale ale unui program de studiu (cursuri, seminarii, stagii de practică, lucrări practice etc.) și măsoară activitatea studentului (rezultatele învățării), respectiv competențele dobândite de student la încheierea unui ciclu de învățământ. Sistemul de credite permite mobilitatea studenților, compatibilizarea pregătirii acestora, recunoașterea diplomelor și a perioadelor compacte de studii efectuate în alte universități, integrarea în normele învățământului european ș.a.
      Potrivit HG 966/2011, publicată în MO nr. 697/2011, se obţine domeniul de licență Kinetoterapie, pentru Programul de studii universitare de licență Kinetoterapie și motricitate specială.
      În anul 2012 se  modifică standardele ARACIS, şi ca urmare, începând cu anul universitar 2012-2013 se elaborează noi planuri de învăţământ, în acord cu noile cerinţe europene. Se introduc în curriculum discipline noi, care vizează patologii diverse şi mijloace complexe de recuperare şi se alocă un număr important de ore stagiilor clinice, pe care studenţii le efectuează în clinici prestigioase de recuperare medicală.

 

OFERTA DE STUDII

      Ciclul I reprezintă studiile universitare de licenţă cu o durată de 3 ani (180 credite). Programul de studii poartă denumirea de Kinetoterapie şi motricitate specială.
      Pe lângă disciplinele medicale, studenţii sunt iniţiaţi şi în practicarea unor sporturi care pot fi aplicate ca mijloace asociate în scopul recuperării funcţionale după anumite patologii. Astfel, la sfârşitul celor 3 ani de studiu, absolvenţii dobândesc cunoștințe și competențe necesare exercitării profesiei de kinetoterapeut. După susţinerea examenului de licenţă, obțin diploma de licențiat în Kinetoterapie

      Ciclul II reprezintă studiile universitare de masterat, cu o durată de 2 ani (120 credite). Masteranzii pot opta pentru unul din cele două programe acreditate: Recuperare-reeducare motrică şi somato-funcţională sau Nutriţie şi remodelare corporală. Se studiază discipline obligatorii, opţionale şi facultative, care realizează aprofundarea în specializare.
      La finalizarea acestui ciclu, după susţinerea examenului de disertaţie, cunoştinţele generale şi de specialitate, precum şi competenţele generale şi de specialitate sunt confirmate prin obţinerea diplomei de „Master” în programul studiat.

      Ciclul III reprezintă studiile universitare de doctorat, cu o durată de 3 ani (180 credite). 
      Subliniem că planurile de învățământ şi programele analitice aferente disciplinelor studiate au constituit baza semnării unor contracte de mobilităţi pentru studenţi şi cadre didactice cu universităţi din Franţa, Spania, Italia, Grecia, Portugalia, Danemarca și Albania. Derularea acestor parteneriate a condus la creșterea continuă a calității prestaţiilor cadrelor didactice și a evidențiat în același timp recunoaşterea de care se bucură în spaţiul european programele de studii oferite de Facultatea de Kinetoterapie din Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport.


Clock
4:07
24 September, 2018
Hartă site
Contact
 Căutare 
                 
Copyright @ 2010 UNEFS. Toate drepturile rezervate
Web design by