Meniu

Linkuri utile      FACULTĂŢI » Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport » Prezentare FEFS

PREZENTAREA FACULTĂŢII
TRECUT, PREZENT ȘI VIITOR

    Existenţa Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport din Bucureşti desfăşurată de-a lungul a nouă decenii se confundă şi se împleteşte cu cea a Universităţii Naţionale de Educaţie Fizică şi Sport, în structura căreia a fost din totdeauna.
    Importanţa educaţiei fizice pentru pregătirea militarilor mai ales, dar şi a civililor a determinat crearea „Casei Culturii Poporului”, în 1921, sub patronajul prinţului Carol. Prin aceasta se prevedea desfăşurarea activităţii de Educaţie Fizică atât la oraşe cât şi la sate.
    Popularizarea problematicii activităţii de Educaţie Fizică şi Sport s-a realizat prin revista „Izvor de energie”, înfiinţată în 1921.
    Necesităţile de organizare, coordonare, conducere şi pregătire a specialiştilor, au determinat înfiinţarea în 1922 a Oficiului Naţional de Educaţie Fizică în cadrul căruia a luat fiinţă Institutul Naţional de Educaţie Fizică şi Sport.
    Pentru înfiinţarea instituţiilor mai sus amintite, generalul Virgil Bădulescu a obţinut sprijinul familiei regale ( în frunte cu Ferdinand I ), a lui Dimitrie Gusti – directorul Casei Culturii Poporului şi a profesorului Vasile Pîrvan. 
    Proiectul de lege pentru Educaţia Fizică, elaborat de către generalul Virgil Bădulescu şi câţiva colaboratori apropiaţi acestuia, a fost aprobat de Senat în 1923 şi apoi promulgat de regele Ferdinand I, deşi activitatea începuse încă din 1922.
    După înfiinţare Institutul Naţional de Educaţie Fizică primeşte sprijin din partea Ministerului de Răsboi (spaţii, terenuri şi bani), Ministerului Instrucţiunii Publice, precum şi a unor facultăţi bucureştene.
    Pentru începerea activităţii Institutului Naţional de Educaţie Fizică s-a constituit un corp profesoral, din oameni de elită români şi invitaţi din Suedia, Germania, SUA, Franţa, Japonia, asigurându-se astfel o pregătire la nivel internaţional. Dintre aceştia amintim: prof. dr. Francisc Rainer, dr. Gr. T. Popa, dr. Horia Dumitrescu, prof.dr. N. Paulescu, col. dr. C. Mihăilescu, prof.dr. D. Mezincescu, conf. Dr. Radu Olinescu, col dr. I. Lascăr, prof.univ. C-tin Rădulescu - Motru, conf. Nae Ionescu, conf. Gh. Zapan, Mircea Eliade, academicianul Octav Onicescu, savantul C. Kiriţescu.
    Prima promoţie de profesori de Educaţie Fizică a absolvit în 1926, iar din cadrul ei, o serie de absolvenţi aveau să devină personalităţi de referinţă în domeniu; îi amintim aici pe: C. Petre Lazăr, C. A. Botez, Virgil Roşală, Iacob Mihăilă, dr. Adrian Ionescu, dr. Traian Dumitrescu, dr. Florin Ulmeanu.
    Apoi, de-a lungul timpului, în cei 90 ani de activitate neîntreruptă, au studiat, s-au format ori şi-au desăvârşit pregătirea, mari sportivi, antrenori emeriţi, manageri şi oameni de afaceri de top din diverse domenii, oameni cu funcţii de răspundere, conducători de instituţii atât în domeniul nostru cât şi în cele în care activează, adevăraţi ambasadori ai României de azi. Amintim acum doar pe câţiva dintre aceştia, cu speranţa de a nu supăra pe nimeni: Ivan Pazaichin, Nadia Comăneci, Ion Ţiriac, Iolanda Balaş, Laura Badea, Dan Grecu, Octavian Bellu, Violeta Beclea Szekelly, Cristian Ţopescu, Marius Urzică, Ionuţ Lupescu, Mihai Constantinescu, Gabriela Szabo, Marian Drăgulescu.
    De-a lungul timpului Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport cunoaşte ascensiuni şi retrogradări, determinate de situaţia economică şi politică din ţară. Pornind de la început cu două secţii, civilă (4 ani) pentru pregătirea profesorilor de toate gradele şi militară (1 an) pentru formarea ofiţerilor instructori pentru predarea Educaţiei Fizice, în cadrul Institutului Naţional de Educaţie Fizică se realizează specializări în diferite discipline practice, se organizează doctorat şi un Institut de Cercetare ştiinţifică pentru acest domeniu. O lungă perioadă de timp o parte dintre acestea au fost pe nedrept întrerupte. La pierderile în planul programelor de studii şi a duratelor lor (din 1975 facultatea devine de 3 ani) s-au adăugat şi cele provocate de pierderea sediului central, din Dealul Spirii , a stadionului (dat în folosinţă în 1926 şi modernizat continuu pe parcursul timpului), a bazei didactice de la Eforie-Nord şi schimbarea repetată a numelui.
    După evenimentele din decembrie 1989, Institutul de Educaţie Fizică şi Sport revine la durata de 4 ani, redobândeşte titlul academic şi poziţia din trecut, regăsindu-se în prezent sub denumirea de „Universitatea Naţională de Educaţie Fizică şi Sport”, cu sediul central în Bucureşti, strada Constantin Noica, nr. 140, sector 6. 
    Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport este structură componentă a acestei instituţii de învăţământ superior şi dispune de locaţii proprii pentru desfăşurarea activităţilor didactice, de pregătire, de refacere şi relaxare, atât în cadrul sediului central, la Stadionul UNEFS (fost Rocar), din Bucureşti, cât şi în bazele didactice de la Eforie-Nord, Techirghiol şi munţii Parâng.
    În perioada care a urmat revoluţiei române s-au făcut eforturile necesare pentru menţinerea poziţiei de structură etalon în domeniu, în condiţiile intensificării concurenţei între instituţii. Schimbările au vizat îndeosebi: oferta educaţională, specializările, formele de studii, planurile de învăţământ, programele analitice, calitatea predării-învăţării, baza materială proprie, cadrele didactice, cercetarea ştiinţifică de înalt nivel, deschiderea spre lumea academică europeană şi numai, prin colaborări, schimburi ştiinţifice şi culturale, proiecte comune.
    Principiile Procesului de la Bologna, care se rezumă la: asigurarea dezvoltării durabile a Europei în baza cunoaşterii şi cercetării, structurarea studiilor universitare în trei cicluri – licenţă, masterat, doctorat, asigurarea calităţii studiilor universitare, mobilitatea academică, transparenţa, recunoaşterea calificărilor şi documentelor de studii, aplicarea creditelor transferabile (ECTS), au fost puse la baza strategiei de dezvoltare a Facultății de Educație Fizică și Sport.
    Strategia FEFS este concepută cu scopul de a asigura funcţionarea optimă a celor trei domenii semnificative de activitate, şi anume: învăţământul, cercetarea ştiinţifică şi implicarea instituţiei în activitatea socială, economică şi culturală.
    Avându-se în vedere tendinţele apărute în învăţământul românesc şi cerinţele asigurării unei pregătiri profesionale complexe, la toate nivelele, au fost redefinite misiunea şi obiectivele Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport (FEFS), în concordanță cu misiunea UNEFS și Strategia naţională de dezvoltare a României pe termen mediu și lung, dată de agenda 2020 și are ca scop realizarea unui sistem educațional modern și eficient care să contribuie la progresul societății românești.


MISIUNE

    FACULTATEA DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT, structură a Universității Naţionale de Educaţie Fizică şi Sport din Bucureşti, reprezintă cadrul instituţional care îşi defineşte misiunea prin:

 • Asigurarea transferului de informaţie specializată, de stimulare şi creaţie în domeniul performanței sportive în educaţie fizică, sport şi motricitate umană.
 • Tezaurizarea, generalizarea și lărgirea experienţei acumulate de-a lungul timpului în domeniul Educaţiei Fizice şi Sportului (EFS);
 • Menţinerea statutului Educaţiei fizice şi a Sportului ca o componentă importantă a întregului sistem de educaţie;
 • Asumarea responsabilităţii de for de consultanţă şi asistenţă ştiinţifică în domeniul Educaţiei Fizice şi Sportului;
 • Dezvoltarea cercetării ştiinţifice prin asigurarea înnoirii fondului de date ştiinţifice pentru suportul necesar cunoaşterii aprofundate, dezvoltării şi evoluţiei atât a domeniului cât şi a omului în general. Misiunea ştiinţifică presupune promovarea cercetărilor fundamentale şi aplicative în domeniu, a studiilor şi proiectelor interdisciplinare asimilate cercetării ştiinţifice, racordat cu tematica proiectelor naționale de cercetare;
 • Dezvoltarea ştiinţei Educaţiei Fizice şi Sportului, prin activități de cercetare în domeniul educației fizice și sportului, abordarea unor domenii de cercetare cu implicații în sănătatea populației,;
 • Constituirea educației și formării în domeniul Educaţiei Fizice şi Sportului în contextul unui cadru strategic care sa cuprindă sistemele de educație și formare ca un întreg, în perspective învățării de-a lungul vieții;
 • Adoptarea unui design instrucţional racordat la concepţia europeană privind educaţia şi calitatea acesteia în scopul asigurării împlinirii pe plan personal, social și profesional al cursanților;
 • Formarea iniţială şi perfecţionarea specialiștilor din Educaţie Fizică şi Sport pentru a face față în sistemul de învățământ, sport de performanță, management sportiv precum și în activități de timp liber, activităţi fizice şi sport adaptat;
 • Lărgirea ariei de preocupări a tinerilor pentru formarea şi perfecţionarea proprie, precum şi modelarea de personalităţi puternice ; 
 • Promovarea la  nivel național și internațional a valorilor educației fizice și sportului;
 • Asigurarea prosperității economice durabile și a capacității de integrare profesională, promovarea valorilor democratice, a coeziunii sociale, a cetățeniei active și a dialogului intercultural.

 

OBIECTIVE

 • Modernizarea ofertelor de studii şi promovarea unui sistem de învăţământ modern, racordat la necesităţile societăţii româneşti, ca membră a Uniunii Europene;
 • Lărgirea ariei educaţionale şi implementarea unor programe în concordanţă cu solicitările de pe piaţa muncii și a Cadrului European al calificărilor;
 • Identificarea de noi meserii specifice domeniului şi abilitarea forţei de muncă pentru astfel de meserii;
 • Promovarea învățării în rândul adulților, creșterea calității sistemelor de orientare prin dezvoltarea unor noi forme de învățare și prin utilizarea unor noi tehnologii de predare și învățare;
 • Abilitarea resurselor umane cu înaltă calificare în direcţii care vizează educaţia fizică și sportul de performanţă, prin contribuţia substanţială a Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport;
 • Dezvoltarea și diversificarea cercetării fundamentale, aplicative și interdisciplinare din domeniul educației fizice și sportului pe plan național și internațional prin inițierea și participarea la realizarea de proiecte științifice naționale și internaționale;
 • Lărgirea câmpului cunoaşterii ştiinţifice cu cele mai avansate metode şi metodologii în educaţie fizică şi sport de performanţă;
 • Cooperarea cu alte universități în scopul dezvoltării profesionale și al cercetării științifice, prin extinderea graduală a mobilității studenților și profesorilor;
 • Îmbunătățirea sistemelor de asigurare a calității și dezvoltarea cadrului general al aplicării critice și dezvoltatoare a acestora;
 • Promovarea dobândirii unor competențe transversale.

    Îndeplinirea acestor obiective va fi posibilă prin continuarea actiunilor de diversificarea ofertei educaţionale şi elaborarea Planurilor de Învăţământ în conformitate cu cerinţele Procesului Bologna şi exigenţele de calitate ale ARACIS, înnoirea corpului profesoral şi asigurarea disciplinelor cu titulari, furnizarea materialului bibliografic diversificat, optimizarea predării și însușirea cunoștințelor profesional - științifice centrate pe student, organizarea studiilor pe cele trei cicluri ale sistemului „LMD” (licenţă, masterat, doctorat), reacreditarea şi dezvoltarea noilor specializări şi programe de masterat (evaluare periodică) și înființarea unor noi specializări.

 

OFERTA DE STUDII

    FACULTATEA DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT şcolarizează la nivelul licenţei (ciclul I) şi la nivelul studiilor de master (ciclul II), cu programe acreditate, după cum urmează:

Ciclul I – studii universitare de licenţă (durata: 3 ani - 180 credite), cu specializările:

 • Educaţie fizică şi sportivă – învățământ cu frecvență;
 • Educaţie fizică şi sportivă – în limba franceză, învățământ cu frecvență.
 • Sport şi performanţă motrică – învățământ cu frecvență;
 • Sport și performanță motrică – învățământ cu frecvență redusă.

    Numărul de credite de studiu este acelaşi pentru formele de învăţământ cu frecvență și cu frecvenţă redusă.
    Studiile universitare de licenţă asigură un nivel de calificare adecvat exercitării profesiilor conform competențelor și drepturilor corespunzătoare diplomei dobândite și a Registrului Național al Calificărilor, în vederea inserţiei pe piaţa forţei de muncă.
    Pornind de la premisa unei pregătiri unitare şi cât mai solide, planurile de învăţământ conţin un trunchi comun de discipline care sunt însuşite de către studenţi pe durata primelor 3 semestre, ce asigură formarea inițială a specialiștilor prin cunoştinţe şi competenţe profesionale şi transversale specifice fiecărui program de studii.
    La finalizarea acestui ciclu, după susţinerea examenului de licenţă, diploma obţinută în domeniul Educaţie fizică şi sport atestă atât cunoştinţele şi competenţele generale, cât şi specializarea obţinută.

Ciclul II – studii universitare de masterat (durata: 2 ani - 120 credite – învățământ cu frecvență), în cadrul cărora se poate parcurge unul dintre următoarele programe acreditate:

 • Ştiinţa şi tehnologiile educării motricităţii umane;
 • Management şi marketing în structurile, activităţile şi evenimentele sportive;
 • Performanţă în sport;
 • Activităţi fizice adaptate;
 • Educație fizică și activităţi motrice de timp liber;
 • Activități motrice de timp liber.

    Studenţii îşi desfăşoară activitatea didactică în baza planurilor de studii, originale atât prin formularea domeniului de specializare, cât şi prin conţinuturile curriculei ce permit specializarea aprofundată într-un anumit domeniu profesional.
    La finalizarea acestui ciclu, după susţinerea examenului de disertaţie, cunoştinţele generale şi de specialitate, precum şi competenţele generale şi de specialitate, sunt confirmate prin obţinerea diplomei de „Master” în programul studiat.

Ciclul III – studii de doctorat (durata: 3 ani – învățământ cu frecvență)
    Absolvenții ciclului II au posibilitatea să urmeze în cadrul UNEFS cursurile Școlii doctorale în vederea extinderii frontierei cunoașterii și diseminării rezultatelor cercetării la nivel național și internațional.
Clock
8:21
23 October, 2018
Hartă site
Contact
 Căutare 
                 
Copyright @ 2010 UNEFS. Toate drepturile rezervate
Web design by